Bhitar Jibane Bahir Jibane Chapalata Aphuran

Bhitar jibane bahir jibane chapalata aphuran
Tai nahi pari gahite kadapi paramer jaya gan