Ebar Ami Asbo Phire Prabhur Charan Kamal

Ebar ami asbo phire prabhur charan kamal tale
Tushbo ami prabhure mor atma samarpaner bale