Ogo Rishikesh.. Palan Karibo Jibane Marane

Ogo rishikesh ogo rishikesh ogo rishikesh
Palan karibo jibane marane tomar adesh