Egiye Chal Egiye Chal Jatrar Nai Shesh Rishta

Egiye chal egiye chal jatrar nai shesh
Rishta chite dake toder amarar desh