Nahi Jani Ami Keno Thaki Prabhu Niyata Ghumer

Nahi jani ami keno thaki prabhu niyata ghumer ghore
Janao amare ogo kripamoy tomar alor bhore