Joga Jiban Britha Jabe Alas Adhir Hale Bhitar

Joga jiban britha jabe alas adhir hale
Bhitar bahir shanto habo bhakti puja bale