Chahina Man Chahina Dhan Chahi Kebal Sri

Chahina man chahina dhan chahi kebal sri charan
Chahina sukh chahina bhog chahi kebal bhakti jog