Sathek Juger Bandhan Khandan Karte Habe

Shatek juger bandhan khandan karte habe
Vir vikrame karbo prabesh jyotir bhabe