Phutte Jara Chaina Prabhu Keman Kare

Phutte jara chaina prabhu keman kare phutabo
Lutte jara chaina kabhu keman kare lutabo