Nitya Nutan Gabhir Asha Nitya Nutan

Nitya nutan gabhir asha nitya nutan
Bhalobasa na je amar antare
Prabhur nayan madhur swapan prabhur bachan
Bijoy ketan amar puta kandare