Ami Kabhu Nahi Hate Chahi Abhidhan

Ami kabhu nahi hate chahi abhidhan
Chahi shudhu geye jabo taba jaya gan