Dibase Nishite Ami Je Kebal Tripti Bhikhari

Dibase nishite ami je kebal tripti bhikhari
Nahi keno hai ami kabhu hai agyan shikhari