Jukta Hate Habe Jeno Mukta Hate Chaho Jadi

Jukta hate habe jeno mukta hate chaho jadi
Hiya pure thakte habe gabhir dhyane nirabadhi