Swarga Dhame Jete Hale Spriha Bahnni Lage

Swarga dhame jete hale spriha bahnni lage
Prabhur kripa prabhur ashish hriday amar mage