Tomai Jadi Nahi Prabhu Basi Ami Bhalo

Tomai jadi nahi prabhu basi ami bhalo
Keman kare niye jabe amar maner kalo