Tamasabrita Man Tamasabrita Pran Tamasa

Tamasabrita man tamasabrita pran tamasabrita deha mor
Heribe ki hai e jibane kabhu dur amarar puta bhor