Aghat Kare Jeyo Chale

Aghat kare jeyo chale aghat kare jeyo chale
Jadi kabhu katai dibas tomar katha nahi bale