Keha Amai Nahi Dake Tabu Bhabi Dake

Keha amai nahi dake tabu bhabi dake
Kanna amar hasi amar kole amai rakhe