Ami Kari Pran Gabhire Tapan

Ami kari pran gabhire tapan deber sadhana
Raibena ar amar majhe ati khudra chetana