Nirajane Sangopane Daki Tomai Daki Ranga

Nirajane sangopane daki tomai daki
Ranga rabi pujbo tomai dibona ar phanki