Hethai Hothai Neharite Chai Tomar Karuna

Hethai hothai neharite chai tomar karuna ankhi
Tomare tushite tomar lagiya prati pale pale daki