He Param Priya Ei Dharanite Tomar Sreshta

He param priya ei dharanite tomar sreshta dan
Sabare balecho gahite tomar chira bijayer gan