Sudur Pather Jatri Ami Nahi Kono Bhoy Amar

Sudur pather jatri ami nahi kono bhoy
Amar hiyai rakhi dhire bibhur charan dway