Gan Gahite Janina Ami Gan Gahite Janina

Gan gahite janina ami gan gahite janina
Taito ami pran gabhire prabhu kabhu hasina