Gan Gahite Jani Ami Gan Gahite Jani Ganer

Gan gahite jani ami gan gahite jani
Ganer sure priyatame amar buke tani