Bajra Bina Bajabo Aj Bajra Bina Bharat Mata

Bajra bina bajabo aj bajra bina
Bharat mata raibena ar shakti hina