Nahi Pabe Kabhu Dhan Jash Mane Triptir

Nahi pabe kabhu dhan jash mane triptir darashan
Tripti labhite chaho go prabhur sri charan parashan