Jara Nahi Shune Bidhata Tomar Adesh

Jara nahi shune bidhata tomar adesh
Amar jibane nai je tader prabesh