Tomai Jahara Kare Amanya

Tomai jahara kare amanya
tader rakhibo dure
Tahara na pabe kabhu ashroy
mama antara pure