Shunyatar Bakke Pabo Purnatar Darashan

Shunyatar bakke pabo purnatar darashan
Tripti pabe chiratare mor jiban maran