Namer Jasher Kangal Bale Pelam Nithur

Namer jasher kangal bale pelam nithur bedan
Ebar shudhu raite chahi prabhur bijay ketan