Dharanir Buke Sabare Karite Apan

Dharanir buke sabare karite apan
Ei shudhu mor sonali dipali swapan