Ore Amar Pusha Mahish Ore Tui Ar Ami

Ore amar pusha mahish ore
Tui ar ami kheli sanjhe bhore
Nahi heri bishadh kalo chhaya
Mahanander ek abhinya kaya