Ashesh Dhan Chahe Man Anukhan

Ashesh dhan chahe man anukhan pratikhan
Ankhi mor kande hase
Habo lin chidakashe
Sandhani mor khudha shudhu alo sudha