Ashesh Dhan Chahe Man Anukhan

Ashesh dhan chahe man anukhan pratikhan
Ankhi mor kande hase
Habo lin chidakashe
Sandhani mor khudha shudhu alo sudha

Sri Chinmoy, This heart is your heart, Manifestation-Glow, 1993