Nirab Basa Nirab Bhasha Rakhbo Sabiy

Nirab basa nirab bhasha rakhbo sabiy nirab Nirabatar majhe amar phute hiyar saurabh