Khulite Chahina Hridaya Duar Taito Marame

Khulite chahina hridaya duar taito marame byetha Kemane labhibo prabhu darashan kotha mane nirabata