Bhulte Habe Parer Truti Bhulte Habe Sakal

Bhulte habe parer truti bhulte habe
Sakal paran tushte tomai bhishal bhabe