Kothai Shanti.. Bhitare Bahire Samukhe

Kothai shanti kothai shanti kothai shanti
Bhitare bahire samukhe pichane kebal maner bhranti