Nahi Jani Kahar Sathe Balbo Katha Kahar

Nahi jani kahar sathe balbo kathe
Kahar sathe chalbo jiban pathe