53. Ami chai ami chai

Ami chai ami chai
Nahi pai kabhu ami
Nahi pai
Asha lagi kandi ami
Asha lagi
Byatha sathe rahi ami
Sada jagi