73. Ekti gopan katha

Ekti gopan katha
Shudhai omi chupe chupe
Tomai nirabata
Tomar amarata
Bandhbe ki hai kripar dore
Amar malinata