99. Phurabe amar hasi krandan

Phurabe amar hasi krandan
Phurabena shudhu asha
Bhange shatobar gari tatobar
Balite balir basa
Kena eta shram britha e sadhana
Kena britha bhalobasa
Shudhu tomar pane dhai jena mor
Tiyasa sarbanasha