102. Diner shese pathe base

Diner sheshe pathe base
Tomar pane chai
Se din prabhu balechile
Pare pabo thai
Hasi mukhe chale gele
Jaoni prabhu abahele
Bhikkha magi tripti lagi
Jetha ami jai