108. Man janena ami jani

Man janena ami jani
Amai kabhu tanatani
Karbena hai keha
Briddha jakhan habe amar
Shranto klanto deha