112. Miche tomar sukher dali

Miche tomar sukher dali
Miche tomar dukher kali
Bhalobasa kanna hasi
Sab chhal sab chhal
Je ase aj maner dukhe
Ar je ase hiyar sukhe
Tare niyo sabai buke
Na thak chokhe jal