117. Kal ki habe ke jane

Kal ki habe ke jane
Kar mana ar ke mane
Jiban maran tanche ekhan
Bhese jabo kar pane
Lila amar purna habe
Kon debatar gopan dane