121. Rupar tarani bahiya

Rupar tarani bahiya
Oi ase oi chandiya
Akash juriya madhur gitika
Bihanga jai sudure pane
Asha guli ure chale
Disha bhuli
Bela gela ai namiya