129. Chokhe ashru mukhe hasi bhan

Chokhe ashru mukhe hasi bhan
Tabu chale hetha hasi gan
Byatha jane byatha kare bale
Byathar malya rayeche je gale
Tabu mukhe kare hasi bhan