153

Nupur baje napur baje
Khudra hiyar ankhi mahje
Kahar nupur kahar nupur
Amar prabhur amar prabhur
Nirabatar madhubane
Atmatyager putagane