161

Ghure amar man
Bhul kare o bishwaprabhur
Chaina darashan
Ghure amar man
Hese khele andhar sathe
Kare alapan
Ghure amar man
Praner deshe bhalo lage
Moher parashan